ISO Certification Thailand | ISO ขอการรับรอง | TQA
 
ISO Certification Thailand
บริการ
มาตรฐาน ISO
ISO9001
ISO14001
ISO45001
IATF16949
   ขั้นตอนเพื่อขอการรับรอง
  ใบเสนอราคา
  การเปลี่ยน CB เป็น JQA
  สำหรับลูกค้าJQA
  ติดต่อเรา
JQA ตรวจประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการคุณภาพ
โดยการ  “สะกิด” ให้องค์กรเห็นปัญหา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ
สำหรับองค์กรที่ต้องการจะเพิ่มคุณค่าเช่นคุณ

เกี่ยวกับ ISO9001   ขั้นตอนเพื่อขอการรับรอง


ISO9001เป็นมาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคุณภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า   ผ่านการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ

มาตรฐานนานาชาติการบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001นั้น เป็นมาตรฐานสำหรับเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการประกันคุณภาพ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง    คุณค่าขององค์กรนั้นวัดได้จากผลประกอบการ, ความสามารถในการแข่งขัน, ความเชื่อมั่นจากสังคม, การเป็นที่รู้จัก   ระบบบริหารจัดการคุณภาพจะช่วยตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด  เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า  ซึ่งนำมาซึ่งการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร   ด้วยเหตุนี้ มาตรฐานนี้จึงแพร่หลายไปไม่เฉพาะงานอุตสาหกรรมการผลิตเท่านั้น  แต่ในงานบริการต่างๆ  ทุกประเภทธุรกิจ และไม่จำกัดว่าเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่


JQA เป็นผู้บุกเบิกการตรวจประเมิน ISO    ผู้ตรวจประเมินของเรามี best practice ต่างๆ มากมาย พร้อมที่จะแบ่งปันให้องค์กร  เพื่อนำไปสู่การตรวจแบบเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้

การตรวจระบบบริหารจัดการของ JQA นั้น จะตรวจประเมินให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆขององค์กร   JQA เป็นผู้บุกเบิกการตรวจประเมิน ISO ในญี่ปุ่น  และตรวจประเมินให้การรับรองเป็นจำนวนมากที่สุดด้วย  ฉะนั้นผู้ตรวจประเมินของ JQA จึงมีประสบการณ์การตรวจที่มาก และทราบถึง best practice ต่างๆ มากมายให้ท่านได้ใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มคุณค่าขององค์กรของท่านเอง

นอกจากนี้ เรายังมีเครือข่ายหน่วยรับรองอยู่ในต่างประเทศ 37 แห่งทั่วโลก (IQNet*) เพื่อรองรับองค์กรที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศด้วย

* IQNet คือเครือข่ายของหน่วยรับรองทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุด  โดยมีสมาชิก 37 หน่วยรับรองจาก 34 ประเทศ  รวมแล้วออกใบรับรองมากกว่า 250,000 ใบ  มีจำนวนผู้ตรวจประเมินรวมกันมากกว่า 1 หมื่นคน  และภาษาที่ใช้มีมากกว่า 40 ภาษา


เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและสังคม  การตรวจ ISO9001 ของ JQA ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้

(1) ความมีประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการ

ให้ความสำคัญกับเป้าหมายขององค์กรว่ามีประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้หรือไม่

ทวนสอบความมีประสิทธิผลของระบบโดยดูจากทั้งผลที่ได้จากการเดินระบบ (ผลการดำเนินงาน) และจากระบบ

ตรวจประเมินความมีประสิทธิผลของระบบโดยรวมขององค์กร  โดยดูว่ามีการตรวจสอบตามเกณฑ์การตัดสินกระบวนการแต่ละกระบวนการ (Check)  และมีการดำเนินการ (Act) หรือไม่  รวมทั้งดูถึงความสัมพันธ์ของแต่ละกระบวนการว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

(2) การตรวจเป็นกระบวนการ

ตรวจประเมินโดยเน้นดูว่า  Flow การทำงานตั้งแต่รับความต้องการของลูกค้า ไปจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น  ดำเนินไปได้ด้วยดี  เป็นระบบที่สามารถรับประกันคุณภาพและเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้หรือไม่

ตรวจประเมินสภาพการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการ  โดยทำให้ชัดเจนทั้งในส่วนของ input, output และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ   เพื่อนำไปสู่การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

ให้ความสำคัญกับระบบที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  โดยตรวจประเมินตามกระบวนการทำงานจริงว่า มีการหมุนของ PDCA อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่

(3) การตรวจที่หน้างาน

ตรวจประเมินว่านโยบายหรือเป้าหมายของผู้บริหารนั้น ได้ถูกถ่ายทอดและเข้าใจในแต่ละกระบวนการ แต่ละระดับชั้นหรือไม่   เพื่อช่วยเพิ่มแรงจูงใจของพนักงานที่ปฏิบัติงานที่หน้างานต่อระบบบริหารจัดการให้สูงขึ้น

รายงานสภาพความเป็นจริงของระบบ และหัวข้อที่ต้องพิจารณาปรับปรุงแก่ผู้บริหารสูงสุด  จากข้อมูลจริงที่ไปตรวจประเมินที่หน้างานที่ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการ


Copyright © 2008 JQA ASIA (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.