ISO Certification Thailand | ISO ขอการรับรอง | TQA
 
ISO Certification Thailand
บริการ
มาตรฐาน ISO
ISO9001
ISO14001
ISO45001
IATF16949
   ขั้นตอนเพื่อขอการรับรอง
  ใบเสนอราคา
  การเปลี่ยน CB เป็น JQA
  สำหรับลูกค้าJQA
  ติดต่อเรา
  การตรวจประเมิน ISO
เชื่อมโยงองค์กรกับสังคม
ด้วยการตรวจประเมินระบบบริหารจัดการที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร

ระบบการตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารจัดการ ISO โดยบุคคลที่สามนั้น เป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างองค์กรผู้ประกอบการกับสังคม เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน   เรา JQA คิดเสมอว่า ระบบการตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารจัดการ ISO เป็น “โครงสร้างพื้นฐาน = ทรัพย์สินของสังคม” ที่ขาดไม่ได้ในสังคม   เราให้บริการการตรวจประเมินที่เพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของทั้งองค์กรและสังคมโดยรวม“ความรู้แบบบูรณาการ” และ “ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” ของพวกเรา
เพื่อประโยชน์ขององค์กรลูกค้า
จุดเด่นของการตรวจของ JQA ASIA

การตรวจคุณภาพสูงเทียบเท่า JQA ที่ญี่ปุ่น
สื่อสารได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ ไทย  3 ภาษา
ตรวจแบบ Combined ทั้งมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, ISO45001


แนวคิดพื้นฐานของการตรวจประเมินของJQA


ตรวจประเมินแบบให้องค์กรเป็นผู้ริเริ่ม/ดำเนินการเอง
   ตรวจดูว่าองค์กรมุ่งไปในทิศทางที่องค์กรต้องการหรือไม่

พื้นฐานคือ การจัดทำระบบด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือนโยบายขององค์กร  การตรวจที่ช่วยให้ระบบเดินได้ด้วยตนเอง จะกระตุ้นให้ระบบเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คำนึงถึงลักษณะเฉพาะและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละองค์กร
   เริ่มจากการฟัง เพื่อทราบเกี่ยวกับองค์กร

ให้ความสำคัญกับสิ่งที่องค์กรต้องการจาก ISO  ตรวจประเมินตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจ, วัฒนธรรมองค์กร, ขนาดขององค์กร, เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละองค์กร

เน้นความเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงหน้างาน
   ตรวจที่หน้างานด้วยว่า ระบบมีประสิทธิผลหรือไม่

ให้ความสำคัญกับการตรวจหน้างาน  เพื่อทวนสอบว่านโยบายของผู้บริหารได้ถูกถ่ายทอดมาถึงระดับปฏิบัติงานหรือไม่ และดูแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานทุกคน

ตรวจประเมินแบบสื่อสาร 2 ทาง
   ตรวจโดยไม่ทิ้งคำถาม “ทำไม” ไว้ที่องค์กร

ตรวจประเมินแบบสื่อสาร 2 ทางกับทางองค์กร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมการตรวจ ไปจนถึงการรายงานผลการตรวจ ให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ  เพื่อนำไปสู่การ “เห็น” ปัญหา

ตรวจประเมินโดยมองจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
   ตรวจให้เกิดประโยชน์กับองค์กรทั้งในวันนี้และอนาคต

ระบบการให้การรับรองโดยบุคคลที่สามนั้น เป็นทรัพย์สินของสังคมที่สะท้อนความน่าเชื่อถือและการยืนหยัดอย่างต่อเนื่องขององค์กร  JQA ตรวจโดยยืนอยู่บนมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และคิดอยู่เสมอว่าควรเป็นระบบที่เป็นประโยชน์ “กับใคร” “เพื่ออะไร”


Copyright © 2008 JQA ASIA (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.