ISO Certification Thailand | ISO ขอการรับรอง | TQA
 
ISO Certification Thailand
บริการ
มาตรฐาน ISO
ISO9001
ISO14001
ISO45001
IATF16949
   ขั้นตอนเพื่อขอการรับรอง
  ใบเสนอราคา
  การเปลี่ยน CB เป็น JQA
  สำหรับลูกค้าJQA
  ติดต่อเรา

จากประสบการณ์การตรวจประเมินที่สั่งสมมายาวนานของ JQA
สู่การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและเพิ่มความเชื่อมั่นทางสังคม
ผ่านการตรวจประเมินที่นำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย


เกี่ยวกับ ISO45001   ขั้นตอนเพื่อขอการรับรอง


ISO45001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ในการแสดงถึงท่าทีความรับผิดชอบขององค์กรในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้พนักงานและสังคมทราบ

ปัจจุบัน มีองค์กรจำนวนมากที่มีเกณฑ์การควบคุมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้มงวดกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้   ท่าทีที่แสดงออกขององค์กรเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและสังคม  และนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าขององค์กรเอง

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 เป็นมาตรฐานนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายและความเสียหาย  โดยการวิเคราะห์, ควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมและนำมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง   การจัดทำระบบ ISO45001 เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายในการทำงาน  เพิ่มความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน  สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน  และนำไปสู่การสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมๆ กับการได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม

ปัจจุบัน ISO45001 ยังไม่ได้จัดทำเป็นมาตรฐาน ISO  แต่ก็มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก


JQA ใช้ know-how การตรวจที่สั่งสมจากการตรวจ ISO45001 ที่มากมาย  นำมาใช้ “สะกิด” ให้เห็นถึงปัจจัยความเสี่ยงของการเกิดอันตรายในการทำงาน

JQA เป็นหน่วยรับรองที่มีการให้การรับรอง ISO45001 มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น  และมีผู้ตรวจประเมินจำนวนมาก    จากการตรวจหน้างานในหลายประเภทธุรกิจ  JQA ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ  ซึ่งเป็น know-how ในการตรวจ ISO45001

การทำงานที่อันตรายด้วย “ความเคยชิน”  และมองข้ามปัจจัยเสี่ยงไป  ด้วยเหตุผลที่ว่าที่ผ่านมายังไม่เคยเกิดความเสียหายขึ้นนั้น  อาจนำมาสู่ความเสียหายที่ร้ายแรงได้      JQA จะช่วยสะกิดให้องค์กรได้ “เห็น” ด้วยตนเอง ถึงปัจจัยเสี่ยงที่คนทำงานที่หน้างานอาจมองข้ามไปด้วย “ความเคยชิน”   จากมุมมองที่เป็นกลางและจากความเชี่ยวชาญของผู้ตรวจประเมิน


เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและสังคม  การตรวจ ISO45001 ของ JQA ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้

(1)การประเมินความเสี่ยง

ตรวจประเมินโดยคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ   และดูว่าการประเมินความเสี่ยงนั้นเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะขององค์กรหรือไม่

เน้นการตรวจดูว่า จากนโยบายการควบคุมความเสี่ยงขององค์กร มีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือไม่  รวมทั้งดูว่ามีระบบที่จะสามารถหาปัจจัยความเสี่ยงใหม่ๆ เช่น อุบัติการณ์ near-miss ต่างๆ ได้หรือไม่

(2) วงจร PDCA

ตรวจดูว่า เป็นระบบที่ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างแท้จริงหรือไม่  มีการหมุนของวงจร PDCA เพื่อให้ระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหรือไม่

ตรวจประเมินว่า ในการหมุนวงจร PDCA เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น  องค์กรมีการขับเคลื่อนระบบด้วยตนเองหรือไม่

(3) การตรวจที่หน้างาน

ตรวจประเมินว่า การควบคุมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนั้น ได้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอในกิจกรรมการทำงานประจำวันตามปกติหรือไม่

ให้พนักงานที่ทำงานในสำนักงานและที่หน้างานได้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่แฝงเร้นอยู่ใน “ความเคยชิน”  และเน้นให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


Copyright © 2008 JQA ASIA (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.