มาตรฐาน ISO
ISO
ISO14001
JQA ตรวจประเมินเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการ “สะกิด” ให้องค์กรเห็นปัญหา เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงระบบ สำหรับองค์กรที่ต้องการจะเพิ่มคุณค่าเช่นคุณ
ISO14001เป็นมาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างสิงแวดล้อมและธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม โดยยึดตามแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มาตรฐานนานาชาติเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 นั้น เป็นระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการลดความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี กับการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจนั้นมีมากมายหลากหลายขึ้น กิจกรรมช่วยลดความเสี่ยงเหล่านั้น หรือกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ การจัดทำระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมๆ ไปกับการดำเนินธุรกิจจึงได้รับความชื่นชมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรที่มุ่งสู่แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในการจัดทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือรายงาน CSR (Corporate Social Responsibility) ของหลายองค์กร สามารถนำระบบบริหารจัดการ ISO14001 มาใช้เป็นกิจกรรมการควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้อีกด้วย จึงทำให้มาตรฐานนี้แพร่หลายไปในทุกประเภทธุรกิจ
ผู้ตรวจประเมินของ JQA มี best practice ต่างๆ มากมาย พร้อมที่จะตรวจประเมินจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

การตรวจประเมินระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของ JQA จะตรวจโดยมองจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางสังคมที่มีต่อองค์กร นอกจากนี้ ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมควรจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับกระบวนการการทำงานขององค์กร ฉะนั้นในการตรวจจะเน้นการกระบวนการทำงาน และตรวจที่หน้างานเป็นหลัก

ผู้ตรวจประเมินของ JQA มีประสบการณ์การตรวจที่มาก และทราบถึง best practice ต่างๆ มากมาย สามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรและพนักงานที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
เน้นที่กระบวนการการทำงาน
ความเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ
มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง