แบบสอบถามการตรวจประเมิน
Audit Enquete
แบบสอบถามการตรวจประเมิน
หลังจากกรอกข้อมูลครบแล้ว กรุณากด "ยืนยัน"
 • ชื่อบริษัท
 • วันที่รับการตรวจ
 • ระบบ
 • หมายเลขการรับรอง JQA
 • ประเภทการตรวจ
 • หัวหน้าทีม
 • ลูกทีม
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ตำแหน่ง
 • แผนก
ขอขอบพระคุณในการรับบริการตรวจประเมินของ JQA เพื่อการปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต ทางเราขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้
1. การตรวจประเมิน
 • (1) โปรดระบุความพึงพอใจในการตรวจประเมินโดยภาพรวมในครั้งนี้
  • พอใจ
  • ค่อนข้างพอใจ
  • ปานกลาง
  • ค่อนข้างไม่พอใจ
  • ไม่พอใจ
 • (2) โปรดระบุเหตุผลในการเลือกคำตอบข้างต้น
2. ผู้ตรวจประเมิน
(1) กรุณาระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวหน้าทีมของการตรวจประเมินในครั้งนี้ (กรณีที่มีผู้ตรวจประเมินเพียง 1 ทีม กรุณาตอบแบบสอบถามเฉพาะข้อ (1))
 • - การติดต่อล่วงหน้าก่อนการตรวจ, แผนการตรวจประเมินมีความเหมาะสมหรือไม่
  • เหมาะสม
  • ปานกลาง
  • ควรปรับปรุง
 • - การตั้งคำถามและการอธิบายเข้าใจง่ายหรือไม่
  • เข้าใจง่าย
  • ปานกลาง
  • เข้าใจยาก
 • - ผู้ตรวจประเมินรับฟังเรื่องราวบริษัทของท่านเป็นอย่างดีหรือไม่
  • รับฟังเป็นอย่างดี
  • ปานกลาง
  • ควรปรับปรุง
 • - กิริยามารยาทของการตรวจประเมินเป็นอย่างไร
  • ไม่มีปัญหา
  • ปานกลาง
  • ควรปรับปรุง
 • - การบริหารเวลารวมไปถึงการตรวจประเมินดำเนินการตามแผนการตรวจที่เตรียมไว้หรือไม่
  • ไม่มีปัญหา
  • ปานกลาง
  • ควรปรับปรุง
 • - โอกาสในการปรับปรุง, จุดดี, จุดแข็งที่เขียนในรายงานการตรวจประเมินเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่ (กรุณาตอบเมื่อมีเท่านั้น)
  • เป็นประโยชน์
  • ปานกลาง
  • ไม่เป็นประโยชน์
 • - เนื้อหาของเอกสารรายงานการตรวจประเมินเข้าใจง่ายหรือไม่
  • เข้าใจง่าย
  • ปานกลาง
  • เข้าใจยาก
(2) กรุณาระบุความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกทีมของการตรวจประเมินในครั้งนี้
 • - การตั้งคำถามกับการอธิบายเข้าใจง่ายหรือไม่
  • เข้าใจง่าย
  • ปานกลาง
  • เข้าใจยาก
 • - ผู้ตรวจรับฟังเรื่องราวบริษัทของท่านเป็นอย่างดีหรือไม่
  • รับฟังเป็นอย่างดี
  • ปานกลาง
  • ควรปรับปรุง
 • - กิริยามารยาทของการตรวจประเมินเป็นอย่างไร
  • ไม่มีปัญหา
  • ปานกลาง
  • ควรปรับปรุง
 • - การบริหารเวลารวมไปถึงการตรวจประเมินเป็นไปตามแผนการตรวจที่เตรียมไว้หรือไม่
  • ไม่มีปัญหา
  • ปานกลาง
  • ควรปรับปรุง
 • - โอกาสในการปรับปรุง, จุดดี, จุดแข็งที่เขียนในรายงานการตรวจประเมินเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือไม่ (กรุณาตอบเมื่อมีเท่านั้น)
  • มีความจำเป็น
  • ปานกลาง
  • ไม่มีความจำเป็น
3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ตรวจ