การขอการรับรอง
Certification Services
การเปลี่ยน CB เป็น JQA
การตรวจเปลี่ยน CB คือบริการการย้ายการให้การรับรองจากหน่วยรับรองที่เดิมมาเป็น JQA เราเน้นการตรวจประเมินที่เกิดประโยชน์ และเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร ตามแนวคิดพื้นฐานของการตรวจประเมินของ JQA
การตรวจเปลี่ยน CB มาเป็น JQA
ในการเปลี่ยนหน่วยรับรอง (CB) มาเป็น JQA จะดำเนินการโดยการตรวจ 2 ขั้นตอน คือ “การตรวจเอกสาร” และ “การตรวจที่ site” ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับการตรวจเปลี่ยน CB มีเพียงค่าตรวจประเมินที่ site เท่านั้น ค่าสมัคร, ค่าตรวจเอกสาร, ค่าใบรับรองนั้น ไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย จะเห็นได้ว่า ราคาถูกกว่าการขอการรับรองใหม่
การตรวจเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร เช่น รายงานการตรวจประเมินของ CB ปัจจุบัน เพื่อดูว่าการให้การรับรองนั้นเหมาะสมหรือไม่
การตรวจที่ site
 • ตรวจเพื่อเปลี่ยน CB โดยแยกต่างหากจากการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุใบรับรองปกติ
 • ตรวจเพื่อเปลี่ยน CB พร้อมๆ กับการตรวจติดตามหรือการตรวจต่ออายุใบรับรองปกติ
ในการตรวจที่ site จะทำการตรวจสอบถึงสภาพการคงรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารจัดการ นอกจากนี้ กรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (Non-conformity) ของCB เดิม ก็จะตรวจสอบถึงสภาพการแก้ไขด้วย
ขั้นตอนการเปลี่ยน CB ตั้งแต่สมัครจนถึงได้รับการรับรอง
 1. การสมัคร
เอกสารที่ใช้ยื่นสมัครมีดังนี้
 • ใบสมัครเพื่อขอการรับรองจาก JQA
 • สำเนาใบรับรองของหน่วยรับรองปัจจุบัน
 • รายงานผลการตรวจประเมินรวมทั้งแผนการแก้ไข / รายงานการแก้ไข (ถ้ามี) ใน 1 รอบการรับรองหลังสุด
 • คู่มือคุณภาพ / สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, ผังองค์กร, เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ, ข้อกำหนดและแผนก
 1. การตรวจเปลี่ยน CB
 • 1
 • การตรวจเอกสาร
การตรวจเอกสาร จะดำเนินการที่สำนักงานของ JQA โดยตรวจสอบเอกสารที่ได้รับในขั้นตอนการสมัคร
 • 2
 • การตรวจที่จุด site
การตรวจที่จุด site นั้น สามารถตรวจได้ทั้งการตรวจเพื่อเปลี่ยน CB อย่างเดียว หรือ ตรวจพร้อมกับการตรวจติดตาม / ตรวจเพื่อต่ออายุใบรับรองก็ได้
 1. กรณีตรวจเพื่อเปลี่ยน CB อย่างเดียว : โดยทั่วไปตรวจ 1.0 man-day
 2. กรณีตรวจพร้อมกับการตรวจติดตาม / ตรวจเพื่อต่ออายุใบรับรอง : โดยทั่วไป ตรวจตาม man-day ปกติของการตรวจนั้น ๆ*
* หากจำนวนวันตรวจตามปกติ คือ 1.0 man-day จะเพิ่ม 0.5 man-day สำหรับตรวจเพื่อเปลี่ยน CB แต่หากจำนวนวันตรวจตามปกตินั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 1.5 man-day ไม่ต้องเพิ่มวันตรวจ
 1. การตัดสินให้การรับรอง
จากผลรายงานการตรวจเอกสารและตรวจที่ site คณะกรรมการตัดสินให้การรับรองจะพิจารณาเพื่อตัดสินให้การรับรอง
 1. การออกใบรับรอง
เมื่อผ่านการตัดสินให้การรับร้องเรียบร้อยแล้ว ใบรับรองใหม่ของ JQA จะออกและจัดส่งให้ทางองค์กร