การขอการรับรอง
Certification Services
ขั้นตอนสู่การตรวจประเมิณให้การรับรอง ISO9001 & ISO14001
Plan
 • ผู้บริหารตัดสินใจและประกาศจะจัดทำระบบและขอการรับรอง
 • จัดตั้งทีมงาน
 • กำหนดขอบเขตที่จะนำระบบมาใช้
 • Kick-off
สมัครขอการตรวจประเมินรับรอง
 • กำหนดตัวแทนผู้บริหาร
 • ให้ความรู้พนักงานปฏิบัติงาน
 • ทบทวนเบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดนโยบาย
 • จัดระเบียบ จัดทำคู่มือและระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ
 • ให้ความรู้แก่พนักงานทุกคน
 • ทดลองระบบใหม่
 • ตั้งเป้าหมาย
Do
 • เริ่มทำงานด้วยระบบใหม่
ขอนัดวันตรวจประเมิน
 • ฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน
 • ทำงานด้วยระบบใหม่และเก็บบันทึก
ยืนยันวันตรวจประเมิน
Check
 • เฝ้าระวัง ตรวจวัดกระบวนการ/ผลิตภัณฑ์ หรือ
 • เฝ้าระวัง ตรวจวัด และประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับ
 • ตรวจประเมินภายใน / มาตรการแก้ไข มาตรการป้องกัน
Act
 • ทบทวนโดยฝ่ายบริหาร
 • ทบทวนระบบการบริหารจัดการ
ผู้ตรวจประเมินส่งโปรแกรมการตรวจประเมินให้
ตรวจประเมินให้การรับรอง (ขั้นที่ 1)
ตรวจประเมินให้การรับรอง (ขั้นที่ 2)
คณะกรรมการพิจารณาให้การรับรอง
ให้การรับรอง ออกใบรับรอง
สีดำ : ร่วมกัน สีน้ำเงิน : เฉพาะ ISO9001 สีเขียว : เฉพาะ ISO14001 สีฟ้า : เฉพาะ ISO45001 สีแดง : เฉพาะ IATF16949