หนังสือ
Book
หนังสือ
หนังสือ “กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย” แปลเทียบไทย-ญี่ปุ่น
  • รวบรวมเนื้อหากฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยไว้ให้ง่ายต่อการค้นหา
  • สามารถเข้าใจได้ทั้งคนญี่ปุ่นและคนไทยในคราวเดียว
ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้รวบรวมกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย แล้วนำมาจัดพิมพ์แบบแปลเทียบ 2 ภาษา ไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย
หนังสือ กฎหมายสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ฉบับใหม่ล่าสุด 2023
รวบรวมและจัดพิมพ์โดย บริษัท JQA ASIA (Thailand) CO., LTD.
สำหรับลูกค้า JQA ASIA สามารถสั่งซื้อได้ก่อนใคร ที่
โทร : 02-664-4004
email : seminar@jqaasia.co.th
หัวข้อเนื้อหา การควบคุมมลภาวะทางน้ำ การควบคุมมลภาวะทางอากาศ การใช้ การจัดเก็บ การขนย้ายสารเคมีและวัตถุอันตราย ระดับความดังเสียง การควบคุมหม้อไอน้ำ การควบคุมก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิง การป้องกันและระงับอัคคีภัย การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การอนุรักษ์พลังงาน หน้าที่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน บุคคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
ภาษา ไทยและญี่ปุ่น
จัดพิมพ์โดย บริษัท เจคิวเอ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
ฉบับล่าสุด รวบรวมกฎหมายที่ประกาศใช้จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566
ออกวางจำหน่าย ตุลาคม พ.ศ.2566
การสั่งซื้อ กรอกรายละเอียดในใบสั่งซื้อ(สำหรับูกค้าที่ตรวจประเมิณกับ JQA ASIA) และ (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน ส่งมาที่ E-mail seminar@jqaasia.co.th หรือ FAX 02-664-4064
ทางบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือพร้อมใบเสร็จรับเงินไปทางไปรษณีย์
 
ดาวน์โหลด