มาตรฐาน ISO
ISO
ISO45001
จากประสบการณ์การตรวจประเมินที่สั่งสมมายาวนานของ JQA สู่การเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานและเพิ่มความเชื่อมั่นทางสังคม ผ่านการตรวจประเมินที่นำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย
ISO45001 เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ในการแสดงถึงท่าทีความรับผิดชอบขององค์กรในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้พนักงานและสังคมทราบ

ปัจจุบัน มีองค์กรจำนวนมากที่มีเกณฑ์การควบคุมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้มงวดกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ท่าทีที่แสดงออกขององค์กรเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและสังคม และนำไปสู่การเพิ่มคุณค่าขององค์กรเอง

มาตรฐานเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 เป็นมาตรฐานนานาชาติเพื่อลดความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดอันตรายและความเสียหาย โดยการวิเคราะห์, ควบคุมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมและนำมาปรับปรุงระบบบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง การจัดทำระบบ ISO45001 เป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายในการทำงาน เพิ่มความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงาน สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และนำไปสู่การสร้างองค์กรที่แข็งแกร่ง พร้อมๆ กับการได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม

ปัจจุบัน ISO45001 ยังไม่ได้จัดทำเป็นมาตรฐาน ISO แต่ก็มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลายประเทศทั่วโลก
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและสังคม การตรวจ ISO45001 ของ JQA ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้
การประเมินความเสี่ยง
วงจร PDCA
การตรวจที่หน้างาน