การจัดสัมมนา
Seminar
PUBLIC SEMINAR
รายละเอียดหลักสูตร ISO9001
ISO9001:2015
Requirements for Japanese
เป็นหลักสูตรที่อธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นภาษาญี่ปุ่น
ISO9001:2015
Basic Requirements
เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในภาพรวมของระบบบริหารจัดการคุณภาพ รวมทั้งเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO9001:2015 เหมาะสำหรับผู้ที่จัดทำหรือรักษาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO9001 ที่ต้องการศึกษาข้อกำหนดโดยละเอียด
ISO9001:2015
Internal Auditor
เป็นหลักสูตรที่อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการตรวจประเมินภายในองค์กรและทำกิจกรรมกลุ่มรวมทั้ง Auditor Role Play เพื่อฝึกฝนทักษะการเป็น Internal Auditor สำหรับมาตรฐาน ISO9001 เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น Internal Auditor ด้านระบบจัดการคุณภาพขององค์กร ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนด ISO9001 อยู่แล้วเป็นอย่างดี
รายละเอียดหลักสูตร IATF16949
IATF16949:2016
Requirements for Japanese
เป็นหลักสูตรที่อธิบายข้อกำหนดของระบบมาตรฐาน IATF16949 โดยเฉพาะข้อกำหนดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากข้อกำหนดของ ISO9001:2015 เป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001:2015 มาแล้วเป็นอย่างดี
IATF16949:2016
Basic Requirements
เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจข้อกำหนดของมาตรฐาน IATF16949 โดยเฉพาะข้อกำหนดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากข้อกำหนดของ ISO9001:2015 เหมาะสำหรับผู้ที่จัดทำหรือรักษาระบบ IATF16949 ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001:2015 มาแล้วเป็นอย่างดี
IATF16949:2016
Internal Auditor
เป็นหลักสูตรที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีการตรวจประเมินภายในองค์กรและทำกิจกรรม รวมทั้ง Role Play เพื่อฝึกฝนทักษะการเป็น Internal Auditor สำหรับมาตรฐาน IATF16949 เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น IATF16949 Internal Auditor ขององค์กร ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนดของ IATF16949 อยู่แล้วเป็นอย่างดี
Combined Core Tools เป็นหลักสูตรที่อธิบายภาพรวมของ Core Tools, จุดสำคัญของ Core Tools ในแต่ละตัวในการนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง Core Tools แต่ละตัวและความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของ IATF16949 รวมถึงมุมมองการตรวจ Core Tools แต่ละตัว หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จัดทำหรือรักษาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของ IATF16949 และต้องการนำ Core Tools มาใช้กับองค์กร ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Core tools มาก่อน
Combined Core Tools
for Japanese
เป็นหลักสูตรที่อธิบายภาพรวมของ Core Tools, จุดสำคัญของ Core Tools ในแต่ละตัวในการนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง Core Tools แต่ละตัวและความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของ IATF16949 รวมถึงมุมมองการตรวจ Core Tools แต่ละตัว เป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ Core tools มาก่อน
APQP and Control plan เป็นหลักสูตรอธิบายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ APQP, input-output ในแต่ละเฟสของ APQP, การจัดทำ Control plan และความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของ IATF16949 รวมถึงมุมมองการออดิต หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่จัดทำหรือรักษาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของ IATF16949 หรือผู้ที่ต้องการจะวางแผนการจัดการ new model อย่างมีประสิทธิผล
PPAP เป็นหลักสูตรอธิบายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ PPAP, เอกสารที่จำเป็นต้องเตรียมในการยื่น PPAP และความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของ IATF16949 รวมถึงมุมมองการออดิต หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหรือรักษาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของ IATF16949 หรือผู้ที่ต้องจัดเตรียมเอกสารการยื่น PPAP ให้กับลูกค้า
FMEA เป็นหลักสูตรอธิบายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ FMEA, ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำ รวมทั้งความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของ IATF16949 และมุมมองการตรวจ รวมถึงการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหรือรักษาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของ IATF16949 หรือต้องการนำ FMEA มาใช้กับองค์กร
SPC เป็นหลักสูตรอธิบายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ SPC, ชนิดของแผนภูมิควบคุม, ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำ รวมทั้งความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของ IATF16949 และมุมมองการออดิต รวมถึงการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหรือรักษาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของ IATF16949 หรือต้องการนำ SPC มาใช้กับองค์กร
MSA เป็นหลักสูตรอธิบายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของ MSA, ชนิดต่าง ๆ ของ MSA, ขั้นตอนและวิธีการในการจัดทำ รวมทั้งความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของ IATF16949 และมุมมองการออดิต รวมถึงการฝึกปฏิบัติ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำหรือรักษาระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพของ IATF16949 หรือต้องการนำ MSA มาใช้กับองค์กร
รายละเอียดหลักสูตร ISO14001
ISO14001:2015
Requirements for Japanese
เป็นหลักสูตรที่อธิบายข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001:2015 เป็นภาษาญี่ปุ่น
ISO14001:2015
Basic Requirements
เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในในภาพรวมของระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเข้าใจในข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO14001 เหมาะสำหรับผู้ที่จัดทำหรือรักษาระบบ ISO14001 ที่ต้องการศึกษาข้อกำหนดโดยละเอียด
ISO14001:2015
Internal Auditor
เป็นหลักสูตรที่อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการตรวจประเมินภายในองค์กรและทำกิจกรรม รวมทั้ง Role Play เพื่อฝึกฝนทักษะการเป็น Internal Auditor สำหรับมาตรฐาน ISO14001:2015 เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น Internal Auditor ด้านระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยผู้เรียนจะต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนด ISO14001 อยู่แล้วเป็นอย่างดี
หลักสูตร ISO45001:2018
ISO45001:2018
Requirements for Japanese
เป็นหลักสูตรที่อธิบายภาพรวมของมาตรฐาน ISO45001:2018 เป็นภาษาญี่ปุ่น
ISO45001:2018
Basic Requirements
เป็นหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในภาพรวมของระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งเข้าใจในข้อกำหนดของระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 เหมาะสำหรับผู้ที่จัดทำหรือรักษาระบบ ISO45001 ที่ต้องการศึกษาข้อกำหนดโดยละเอียด
ISO45001:2018
Internal Auditor
เป็นหลักสูตรที่อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีการตรวจประเมินภายในองค์กร และทำกิจกรรมกลุ่มรวมทั้ง Role Play เพื่อฝึกฝนทักษะการเป็น Internal Auditor สำหรับระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น Internal Auditor ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนด ISO45001 อยู่แล้วเป็นอย่างดี
Migration to ISO45001:2018 เป็นหลักสูตรที่อธิบายเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของ ISO45001:2018 จาก OHSAS18001:2007 และอธิบายขั้นตอนการปรับเปลี่ยนจากระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007 เป็นระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 โดยผู้เรียนควรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดของ OHSAS18001:2007 มาก่อน
หลักสูตรอื่น ๆ
Data Analysis เป็นหลักสูตรอธิบายหลักการและเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเป็นข้อมูลที่ข้อกำหนด ISO9001 กำหนดไว้ เช่นข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า, ข้อมูลของเสีย ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ส่งมอบ เป็นต้น มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้ตัวเลขที่เป็นรายละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงกิจกรรมการควบคุมคุณภาพขององค์กร
Why-Why Analysis เป็นหลักสูตรอธิบายแนวทางและเทคนิคในการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา รวมถึงแนะนำเครื่องมืออื่น ๆ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์ Why-Why มีประสิทธ์ภาพมากขึ้น (PM, FTA, CE, 8D, IS/IS not, 4M1E, ECRS) พร้อมทำกิจกรรมกลุ่มโดยยกตัวอย่างปัญหาจากทั้งที่พบในการตรวจ ISO9001, ปัญหาในสายการผลิต, ปัญหาในสำนักงานและปัญหาที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเตรียมมาเป็นตัวอย่างเพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติ
Key Performance Indicators (KPls)
and effective action plan
เป็นหลักสูตรอธิบายการกำหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะที่พิจารณาทั้งด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงหลักการกำหนดแผนงานดำเนินการที่มีประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุสมรรถนะดังกล่าว พร้อมทำกิจกรรมเพื่อกำหนดดัชนีชี้วัดสมรรถนะและแผนงานดำเนินการของแต่ละกระบวนการ
Risk Management เป็นหลักสูตรที่อธิบายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดความเสี่ยง พร้อมทั้งทำกิจกรรมเพื่อกำหนดความเสี่ยงในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ โดยผ่านการแนะนำตัวอย่าง
How to manage nonconformities
and write CAR effectively
(Based on ISO9001:2015)
อธิบายถึงนิยามที่เกี่ยวข้องกับความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ มาตรการแก้ไข และอธิบายวิธีการเขียนรายงานมาตรการแก้ไขบนพื้นฐานตามข้อกำหนด ISO9001:2015 พร้อมทั้งทำกิจกรรมฝึกเขียนรายงานมาตรการแก้ไขโดยอ้างอิงจากตัวอย่าง